วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านสามขัว (บ่อตาสิทธิ์) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านโพนสวาง (บ่อสวนวัว) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านนาจาน (บ่อวัด) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์(กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/วันเด็กแห่งชาติ/คริสมาสต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง