วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2565จำนวน 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6,14 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าช้าสาธารณะหนองไผ่บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างกำแพงวัดโสภารามบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านภูทอง - หลังศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน - เมรุบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - คำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุควบคุมและป้องกันโรคระบาดในภาวะภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง