วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 5083 มห จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1630 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส) ประปา หมู่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง