วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการค่ายธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ๕ ส พอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการค่ายธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อเหรียญรางวัลและของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง