วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 กั้นลำห้วยถ้ำเต่า (ตอนล่าง) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทร้พย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ ๒ ภาษาพาเพลิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 5083 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง