วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น (หอSML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
อาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น
20  พ.ค. 2567
อาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น
20  พ.ค. 2567
อาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง