วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้อของรางวัล โครงการวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ระบบน้ำเสียข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานทิศตะวันตก) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ระบายน้ำเสียข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานทิศตะวันตก) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง