วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน ม.3 - ห้วยสีเสียด(คำขี้แก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อวัดบูรพาวราราม (แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำผลิตน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านโคกตะแบง ม.5 - ข้างร่องคำป่าหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.12 - หนองนาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง ม.6 - นาหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง ม.6 - ห้วยเหม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนดิน สายบ้านดอนสวรรค์ ม.10 - หัวฝายแก้งจันทร์แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.12 - ดานขี้นาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง