วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) ประปาหมู่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ ALL-IN - ONE LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปั่้นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้บานเปิด 2 ชั้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง