วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ครุภัณฑ์ 005-62-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่งโพน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - หนองผำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้าง รายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดืิอน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง