วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่งโพน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง