วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
จ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 1630 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ ทะเบียน กง 9148 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 478-56-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง