วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 (สวนหวายผู้ใหญ่ประจวบ) - หนองสระสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - นาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - คำหมากยาง (ใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - คำหมากยาง (เหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยคำป่าหลาย (ใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยช้างมัน (นานายทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 (หลังอ่างชลประทานห้วยตอกผึ้ง)-หนองถางปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์
6  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง