วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหญ่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฬนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อรายการขอซื้อสื่อการเรียนการ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง