วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - วัดป่าสิงห์คีรีวรรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12(ข้าง ร.ร.อนุบาลฯ) - นาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2(ทช.3009) - ป่าช้าสาธารณะบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - นานายบุญและห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง