วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - หลังฝายชลประทานห้วยตอกผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝายคันดินหนองสีเสียดบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อสูบน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียนหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อสูบน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินพื้นที่การเกษตรบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายภายในหมู่บ้านโคกขามเลียน - ประตูโขงวัดโนนสะอาด(ด้านทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - หนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโคกตะแบง - ข้ามทุ่งบ้านโนนโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านภูทอง - ข้ามทุ่งนาผู้ใหญ่เฉียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำรนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง