วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออลูมิเนียมท้องวีพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 5 ชั้น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง รถกระเช้า เลขทะเบียน 80-6061 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation จำนวน 13 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง