วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อสารส้ม งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง