วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางวาสนา หมู่ที่ 9 บ้านคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด(ก่อสร้างคลองระบายน้ำไร้ท่อ) ข้าง ศพด.บ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายหนองแสง - แก้งจันแดง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ศพด.บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางปั่น - คำพนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)