วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 (ชลประทาน) - ห้วยลิงโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถยนต์ ทะเบียน บค 1376 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำท่อ คสล.แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันหลังวัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยตาหล่ม บ้านนาจาน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างหนองขามเลียน บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง