วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 (หน้าศาลาประชาคม) - คุ้มโชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกลางหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ข้างวัดศรีทองธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง