วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน
10  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กง - 9148 มห. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครอข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส (ซัมเมอร์สแฟรงกลิ่น ขนาด 1.5 HP ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส (ซัมเมอร์สแฟรงกลิ่น ขนาด 1.5 HP ครบชุด) ประปาหมู่ที่ 8 บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง