วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0094 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุกซ่อมแซมลานหน้าป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น) จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำสีส้ม ทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง