วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.12 - ห้วยบ้านเชื่อมหนองตากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยท้ายฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยทรายตอนกลาง บ้านนาจาน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว ม.4 - ห้วยปลาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง