วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
ซื้อ่ก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า (USA) ครบชุด ซ่อมประปาหมู่ที่ 12 บ้านนาทอง (คุ้มโนนตาหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP (USA) ครบชุด ประปาหมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) ประปาหมู่ 12 บ้านนาทอง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง-9148 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง