วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวิจัยและวัดประเมินผลการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง