วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง ประปาหมู่ที่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง