วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพงานแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-56-0112 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย้ฯน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง