วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำห้วยมะเล (บริเวณทำนบดินและประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8(กุดเดื่อ) - สะพานนาจานร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 (ดานผ้าขาว) - ห้วยลิงโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล.สายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - คำพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 - หลังศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง 5083 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองคำไหล บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกห้วยไค้ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง