วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยากำจัดยุงลาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสีส้ม ทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง