วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA นข 621 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA บจ 8914 มห. (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 (ช้างสะพานห้วยยาง) ห้วยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 (สวนนายทองสา สาขะสิงห์) - นาไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - นาหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - ห้วยบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง