วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์-ออนแฮนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลีน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง