วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ ๒ ภาษาพาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง