วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1630 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส) ประปา หมู่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง