วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุสำนกงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ คุ้มหนองมันปลา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ธ.ค. 2566
ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ (ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองสาธารสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง