วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนคุณธรรมพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรีโครงการส่งเสริมเป็นเบป็นเลิศด้านดนตรีพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการ(กิจกรรม เก่งเรียน เก่งคิด วิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ปฐมวัย ศพด.บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ(กิจกรรม เก่งเรียน เก่งคิด วิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการร้องเล่นเต้นรำดนตรีสากลและพื้นบ้านเผ่าญ้อ(ระดับก่อนประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขามเลียน - คำพนา หมู่ที่ 7 บ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง