วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - หนองกระปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยวังบงทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - หนองข่า (ช่วงนานายยิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง