วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนสวรรค์ - หลังบ้านนางใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสัมพันธ์ชุมชน(ประชุมผู้ปกครอง)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0094 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง