วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุ) สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - พื้นที่การเกษตรกุดอีบาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุ) สายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12(หนองส้มโฮง) - นาโคก,ดานขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุ) สายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาหนองแคน,ห้วยแกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุ) สายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - หนองกระแด้ง,หนองทิศล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุ) สายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - หนองตากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ระบบน้ำเสียข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานทิศตะวันตก) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง