วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง