วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด 140 แอมป์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า ขนาด 800 w) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์(รถกู้ชีพ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง