วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กง 9148 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ คุ้มหนองมันปลา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านคำบง คุ้มหนองมันปลา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ทะเบียน บค 1376 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ (ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ คุ้มหนองมันปลา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง