วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวนนวน 4 เส้น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง