วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) ประปาหมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ประปา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสวนสุขภาพดีมีจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน(ระดับก่อนประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 1630 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง