วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-L2715DW เลขที่ครุภัณฑ์ ทต.ดงเย็น 478-65-0096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง