วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางบ้านสามขัว(บ่อศาลาประชาธิปไตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - หลังโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - นาดง(ตะวันตก) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาโคก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - ข้ามห้วยบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - เรียบคลองห้วยไค้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - นาห้วยช้างมัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง