วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - หนองกระแด้ง (ช่วงเหล่าบูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - นาเหล่า(ข้ามร่องน้ำนาหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจัดวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - นาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยคำแฮด(ช่วงนานายแสวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กง9148 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง