วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูห้องทำงาน, ประตูห้องน้ำและประตูห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง