วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11(ซอยสุวรรณโชติ) บ้านนายบุญลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3(ห้าแยก) - หลังวัดป่าสิงห์คีรีวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง