วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง 5083 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองคำไหล บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกห้วยไค้ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านคำบง (บ่อวัดบูรพาวราราม) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกตะแบง (บ่อวัดศรีชมชื่น) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนาทอง (บ่อ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง (บ่อวัดโสภาราม) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง