หน้าหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเตือนภัย
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล.ภายในหมู่บ้านดงเย็น     ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - กุดเดื่อ(สะพานนาจานร่วมใจ)     ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12(ข้าง ร.ร.อนุบาลฯ) - นาจาน      
 
 
 

 

 ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร...

โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น - โนนตาหวาน ...


ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

กิจกรรมตัดต้นไม้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร...

โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงเย็น - โนนตาหวาน ...

พิธีมอบบ้านปันสุข ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร...

เทศบาลตำบลดงเย็นมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดวาตะภัย...

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ...

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564...

 

 
 
21 พ.ค. 2564 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด ประจำปี 2564
7 เม.ย. 2564 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น
7 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลดงเย็นกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ...
8 ก.พ. 2564 การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ระหว่า...
8 ม.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นด...
20 เม.ย. 2563 คำสั่งเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติด้า...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล.ภายในหมู่บ้านดง...
16 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - กุดเดื่อ(...
16 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12(ข้าง ร.ร.อ...
16 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - นานายบ...
16 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - วัดป่าสิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
งบการเงิน
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การบริการชำระภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเตือนภัย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1314186 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563