หน้าหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเตือนภัย
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตําบลดงเย็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564     แผนดำเนินการ 2564      
 
 
 

 

 โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔...

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดอัคคีภัย...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงเย็น จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดงเย็น ครั้งที่ 1/2564...

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็นกำหนดให้วันที่ 2 และ 5 เมษายน 2564 เป็นวันสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 2...


โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔...

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดอัคคีภัย...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงเย็น จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดงเย็น ครั้งที่ 1/2564...

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็นกำหนดให้วันที่ 2 และ 5 เมษายน 2564 เป็นวันสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ 2...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ "ตามโครงการปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกอากาศหายใจ ปีที่ ๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี"...

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็นจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ปีบทองเกมส์"...

การจัดการเรียนเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น...

เทศบาลตำบลดงเย็นรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง...

 

 
 
7 เม.ย. 2564 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น
7 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลดงเย็นกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ...
8 ก.พ. 2564 การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ระหว่า...
8 ม.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็นด...
20 เม.ย. 2563 คำสั่งเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซ...
20 เม.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติด้า...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - ป่าช้าน้...
26 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - หนอ...
26 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - ห้วยบ้าน
15 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านดงเย็น(บ่อ...
15 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูทอง - ป่าชุมชนตำบลดงเย...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
งบการเงิน
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การบริการชำระภาษี
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเตือนภัย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1010092 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563