หน้าหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเตือนภัย
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2565     รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕     สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565      
 
 
 

 

 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...

กิจกรรมการมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงเย็น...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงเย็นจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลดงเย็นพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยกรณีเกิดพายุฤดูร้อนและวาตภัย...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านดงเย็น ถึงสายบ้านสามขัว (วัดป่าทรงธรรม)...


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...

กิจกรรมการมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงเย็น...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงเย็นจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลดงเย็นพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัยกรณีเกิดพายุฤดูร้อนและวาตภัย...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านดงเย็น ถึงสายบ้านสามขัว (วัดป่าทรงธรรม)...

เทศบาลตำบลดงเย็นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัย...

ประชุมการติดตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3...

กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน...

โครงการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 (CVID-19) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น...

 

 
 
16 เม.ย. 2565 ขั้นตอนการชำระภาษีออนไลน์
1 ธ.ค. 2564 ประกาศเรื่อง ขายพัสดุเก่า ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
8 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอ...
21 พ.ค. 2564 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด ประจำปี 2564
7 เม.ย. 2564 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น
7 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลดงเย็นกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ...
8 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติด้า...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านหนองแคน ห...
28 มิ.ย. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านโคกขามเลี...
9 มิ.ย. 2565 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริมนม ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น
9 มิ.ย. 2565 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริมนม สพด.สังกัดเทศบาลตำบลดง...
9 มิ.ย. 2565 ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริมนม ประถมศึ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
งบการเงิน
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การบริการชำระภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเตือนภัย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2295715 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563