หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
       

 


   
  นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  
  ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 
  โทร. ๐๘๙ - ๘๖๒๔๒๐๘  
ว่าที่ รท.วัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์ นายอภิสิทธิ์ ดรพล นายพรชัย  ดีดวงพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐๘๕ - ๘๖๔๓๙๕๑ โทร. ๐๙๓ - ๓๒๖๕๙๙๔ โทร. ๐๘๗ - ๙๔๔๓๘๖๔
นายกิจกูล  ดีดวงพันธ์ นางสาวพรรณงาม หวายเค สิบเอกบันดิฐ  เพียรภายลุน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารทั่วไป  ระดับต้น)

โทร. ๐๘๕ - ๗๓๘๑๓๐๖ โทร. ๐๘๗ - ๔๓๒๘๑๕๙ โทร. ๐๘๐ - ๗๕๙๗๓๓๙

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1405568 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563