วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน(วันวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ศพด.บ้านป่งโพนและศพด.บ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง