วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลข 420-50-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถกู้ชีพ ทะเบียน กง9148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน บจ 8914 หมายเลข 001-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวิจัยและวัดประเมินผลการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองนาโคก บ้านนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE) จำนวน 98 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง