วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านหนองแคน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานประจำเดือนตุลาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง