วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์-ออนแฮนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลีน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2565จำนวน 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6,14 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าช้าสาธารณะหนองไผ่บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง