วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้าแยก บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น - หนองหว้า หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทอง - หนองส้มโฮง หมู่ที่ 12 บ้านนาทอง ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - เข้าอ่างเก็บน้ำห้วยช้างชน ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำห้วยมะเล (บริเวณทำนบดินและประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8(กุดเดื่อ) - สะพานนาจานร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 (ดานผ้าขาว) - ห้วยลิงโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล.สายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - คำพนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง