วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ห้วยตาไก้,บ่อลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - นาดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - สามแยกไปคำพนาและหนองขี้เห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนางานแผนงานและการเงินบัญชีและพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง