วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน บง 576 มุกดาหาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง