วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณะรรม-จริยะรรมและค่านิยมที่พึงประวงค์ของนักเรียน(วันสุนทรภู่-วันภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาปูกระเบื้องเซรามิคหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(กิจกรรม ๕ ส พอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องสุขา วัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง