วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - หลัง ร.ร.บ้านดงเย็น,ห้วยบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า ครบชุด ประปาหมู่ที่14 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน บค 1376 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง