วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ( เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ( เครื่องเจียร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ( สว่านกระแทกไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง