วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อไม้ผล ไม้ประดับ เพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อไม้ดอกไไม้ประดับเพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อไม้ผล ไม้ประดับเพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อต้นไม้โครงการโรงเรียนคุณธรรม พอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนคุณธรรมพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรีโครงการส่งเสริมเป็นเบป็นเลิศด้านดนตรีพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการค่ายวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการ(กิจกรรม เก่งเรียน เก่งคิด วิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง