วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาจาน(บ่อหลังวัดนาจาน) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์(บ่อข้าง ร.ร.บ้านสามขัว) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว(สะพานป่งแคนเหล่าขุมเงิน) - สะพานโคกตะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - เหล่าคาม(ช่วงห้วยบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง(ซอยพิทักษ์สันติราช) - หัวคำนาแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น(หนองหว้า) - หนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง(ห้วยช้างมัน) - เชื่อมทางของ อบจ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านคำบง(บ่อหนองมันปลา) - ทางเข้าป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง