วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถกู้ชีพ กง 8148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) หน่วยกู้ชีพกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) หน่วยกู้ชีพกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวิจัยและวัดผล(กิจกรรมจัดซื้อเอกสารธุรการชั้นเรียนปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการรสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล.ภายในหมู่บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง