วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ บง 1630 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ( 420-50-0027) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลข 420-50-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถกู้ชีพ ทะเบียน กง9148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน บจ 8914 หมายเลข 001-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการวิจัยและวัดประเมินผลการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง