วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง ประปาหมู่ที่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4310 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 1%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยากำจัดยุงลาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำห้วยตาหล่มบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ช่วงนานายปู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยยาง (ช่วงนาคำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยยาง (ช่วงนาคำ) ห้วยสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - นาห้วยช้างมัน(ช่วงห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง